Els mitjans adequats de solució de controvèrsies a la llei d’eficiència processal del servei públic de justícia.

20-04-2022

El Consell de Ministres del proppassat 12 d’abril, ha aprovat la remissió a les Corts del Projecte de Llei d’Eficiència Processal del Servei Públic de Justícia (LEP) que juntament amb el Projecte de Llei d’Eficiència Organitzativa i la futura Llei d’Eficiència Digital, constituiran els tres pilars del Pla de Justícia 2030.

La Llei d’Eficiència Processal té com a finalitat agilitar l’activitat de la Justícia i contribuir a la sostenibilitat del sistema judicial, descongestionant els jutjats i democratitzant la justícia apoderant a les parts perquè trobin solucions molt més ajustades a les seves necessitats del que pot ser una sentència judicial.

Amb aquest projecte de llei decau l’Avantprojecte de Llei d’Impuls de la Mediació que també va ser aprovat pel Consell de Ministres el mes de gener de 2019, que modificava la Llei 5/2012, de 6 de juliol, introduint, entre altres mesures, l’anomenada “obligatorietat mitigada” que obligava als litigants a assistir a una sessió informativa i exploratòria conduïda per un mediador en els sis mesos previs a la interposició de la demanda.

Aquesta nova llei regularà el que anomena Mitjans Adequats de Solució de Controvèrsies (MASC), que són cinc :

- La negociació entre les parts (directament o assistides pels seus advocats).

- La mediació que es seguirà regulant per la Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en assumptes civils i mercantils, respecte a la qual s’introduiran millores tècniques.

- La conciliació en la que podran actuar com a conciliadors les persones que estiguin inscrites en un Col·legi Professional o Registre de Mediació.

- L’opinió d’expert independent que emetrà un dictamen no vinculant sobre aspectes tècnics o jurídics. I

- L’oferta confidencial vinculant ja prevista a la legislació sectorial d’assegurances.

Caldrà acreditar la utilització d’un MASC a l’interposar la demanda judicial (requisit de procedibilitat), però no serà exigible en els següents supòsits :
- Tutela judicial civil de drets fonamentals.
- Mesures previstes a l’article 158 del Codi Civil (disposicions per apartar a un menor d’un perill o evitar-li un perjudici).
- Autorització per a l’internament forçós.
- Tutela sumària de la tinença o de la possessió d’una cosa o un dret, demolició o enderrocament.
- Ingrés de menors amb problemes de conducta.
- Jurisdicció voluntària.

Els acords adoptats mitjançant un MASC seran vinculants per a les parts i tindran valor de títol executiu per exigir el seu compliment.

Així doncs, amb les millores que s’introdueixin a la Llei 5/2012, de 6 de juliol, la mediació quedarà circumscrita als assumptes civils i mercantils quedant expressament excloses del seu àmbit d’aplicació les mediacions amb les Administracions públiques.

És d’especial rellevància en l’àmbit sanitari l’exclusió de la mediació amb les Administracions Públiques doncs la quasi totalitat de reclamacions que formulen els pacients o els seus familiars pels danys o lesions derivades d’errors o negligències professionals es tramiten per la via de la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques i acaben davant la jurisdicció contenciós administrativa quina llei reguladora no estableix cap disposició relacionada amb els referits MASC, sense perjudici que el procediment administratiu incoat a partir de la reclamació prèvia interposada pugui tenir una finalització convencional mitjançant l’abonament d’una indemnització pactada.

La via de l’acció contra la companyia asseguradora de la responsabilitat civil dels professionals i de les institucions sanitàries com a responsable civil directe, que s’hauria de tramitar per la via civil i, en conseqüència, seria d’aplicació la Llei 5/2012 o la legislació sectorial d’assegurances, no sembla massa recomanable doncs en la jurisdicció civil la sentència que posa fi al litigi ha de condemnar a l’abonament de les costes al demandant si perd el plet i no té dret a l’assistència jurídica gratuïta.

La futura nova regulació legal que estem examinant posa en valor, encara més si és possible, una de les conclusions del II Congreso de Mediación en Salud recentment celebrat en referència a la mediació en l’àmbit de la salut:

“Hacen falta reformas legales que den impulso a la resolución alternativa de conflictos y la implicación de las compañías aseguradoras de la responsabilidad professional para que la implantación de la mediación sea más satisfactoria"

Des de l’SCMS continuarem treballant per aconseguir-ho. 

Francesc José María Sánchez
Advocat President d’Honor de la Societat Catalana de Mediació en Salut

Barcelona, 19 d’abril de 2022
Política de cookies
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.